Memòries d’actuació

El dia 13 de març es va aprovar, d’acord amb la representació sindical, un Pla de contingències dels serveis essencials per tal de garantir els serveis bàsics a la ciutadania i respondre de manera eficaç a l’excepcionalitat de la situació i a les múltiples necessitats i demandes ciutadanes, en previsió d’una possible situació de confinament que es va confirmar al dia següent amb el decret de l’estat d’alarma per part del Govern central.

Aquest espai pretén ser un espai de transparència i rendició de comptes on es comparteixin les memòries d’actuacions municipals que s’elaborin amb l’objectiu d’ordenar el conjunt de mesures que s’han adoptat durant aquest període de cara a fer el seguiment a la resposta donada. En alguns casos, es tracta de mesures conjunturals que progressivament arribaran a la seva fi un cop es comenci a normalitzar la situació. D’altres, són l’embrió de mesures que tindran  continuïtat i que en alguns casos vindran acompanyades de noves mesures que configurin un pla de xoc per als propers mesos i anys, si s’escau.

Les memòries estaran dividides en 4 grans àmbits i subdivides per blocs temàtics, seguint la mateixa estructura que aquest portal web:

  • Suport a les persones
  • Suport a l’economia
  • Cura i salut
  • Espai públic i equipaments